Ontario Reign vs Stockton Thunder 11-28-13Ontario Reign vs SF Bulls 11-6-13Ontario Reign vs Las Vegas 3-14-14Reign vs Utah 2-9-14Reign vs Alaska 2-16-14Ontario Reign vs Florida 10-25-13Ontario Reign vs San Francisco 1-5-13Ontario Reign vs Stockton 1-24-14Ontario Reign vs Colorado 1-18-14Ice girls! 2013-14Ontario Reign vs Bakersfield 2-7-14Ontario Reign vs Stocckton 3-29-14Ontario Reign vs Las Vegas 3-26-14Ontario Fire vs LA County Fire 3-16-14Ontario Reign vs Las Vegas 3-16-14Ontario Reign Day 2-6-14Ontario Reign vs Stockton 4-6-14Ontario Reign vs Bakersfield 4-4-14Ontario Reign vs Idaho Steelheads 3-12-14Ontario Reign vs Stockton 4-9-14Ontario Reign vs Bakersfield 4-12-14